Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Światowid patrzy w stronę(...)

„Leader+” – ruch społeczny czy instytucja? Aby zachęcić najaktywniejszych mieszkańców wsi do pozostawania na obszarach wiejskich, trzeba tworzyć możliwości godnego życia i pracy w ich miejscu zamieszkania, zanim polska wieś się wyludni. Już teraz obserwujemy otoczone wianuszkiem wielkoobszarowych gospodarstw senne miasteczka z kilkoma sklepami, w których nie ma szans na wartościową edukację i rozrywkę czy codzienne dojazdy do pracy po kilkadziesiąt kilometrów(...)
»

Mechanizmy Protokołu z Ki(...)

W 1997 r. w trakcie trzeciej Konferencji Stron Konwencji w Kioto uzgodniono zobowiązania państw – stron w zakresie nieprzekraczalnych limitów emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-2012. Polska ratyfikowała Protokół w 2002 r. (Ustawa z 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – DzU nr 144, poz. 1207). Na Konferencji wyznaczono limity emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych państw. Lim(...)
»