Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jakie sortownie należy bu(...)

Na odpady zmieszane czy na zbierane u źródła ? W Polsce na przełomie lat 2000/2005 nastąpił potężny przełom w sektorze gospodarki odpadowej, który został niejako wymuszony transpozycją przepisów unijnych do prawodawstwa polskiego. Dyrektywy unijne wyznaczyły nowy kierunek dla stworzenia bardziej racjonalnego systemu gospodarki odpadami. Ich celem jest zapobieganie powstawaniu odp(...)
»

Jak wykorzystać drogi śró(...)

Śródlądowe drogi wodne odgrywają istotną rolę w transporcie towarów na europejskim i światowym rynku. Wplecione w multimodalną sieć transportową uzupełniają transport kołowy, kolejowy i lotniczy, a ich gospodarcze wykorzystanie przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń, obniżenia zużycia energii, zmniejszenia kosztów transportu oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Drogi wodne niekiedy są jedyną możliwością przewozu dużych gabarytowo ładunków i stanowią idealne za(...)
»