Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wzorowy monitoring(...)

„Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – to kolejny unijny projekt, którego realizacja zbliża polski sektor gospodarki wodno-ściekowej do standardów określonych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Inwestycję realizowaną w blisko 60-tysięcznym mieście tworzy kilkanaście kontraktów budowlanych i usługowych. W zakresie projektu można wyodrębnić cztery zadania, z których jed(...)
»

Projektowe mankamenty(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami przygotowała opinię na temat sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4097), a także zaproponowała zmiany w tym dokumencie. Przedsiębiorcy mają zastrzeżenia dotyczące bezprzetargowego udzielania przez gminy (...)
»