Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zakres ustawy(...)

Już przeszło trzy lata (od 12 grudnia 2008 r.) obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z 22 listopada 2008 r.), zwana dalej dyrektywą ramową o odpadach. Objęła ona swoim zakresem zagadnienia związane z gospodarką odpadami, wprowadzając w tym obszarze pewne nowe rozwiązania. Zgodnie z art. 40 dyrektywy, transpozycja jej wymagań do prawa kr(...)
»

Nieruchomość jako wkład w(...)

Zgodnie z Ustawą z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym wniesienie tzw. wkładu własnego jest jedną z form majątkowego zaangażowania się gminy w przedsięwzięcie realizowane w formule PPP, w rozumieniu jej art. 4 pkt 4. Artykuł 4 pkt 6 ustawy o PPP wskazuje, iż wkład własny to wkład podmiotu publicznego, polegający w szczególności na sfinansowaniu części kosztów realizacji przedsięwzięcia PPP lub wni(...)
»