Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak wdrożyć pakiet energe(...)

 Co trzeba zrobić w zakresie wdrażania Pakietu w obszarze ETS i non ETS? W 2007 r. Unia Europejska przyjęła strategiczne cele działań do 2020 r. na rzecz ochrony klimatu. Jednym z elementów przyjętego pakietu energetyczno 3 x 20 jest redukcja CO2. W wyniku negocjacji w grudniu 2008 r. propozycji Komisji Europejskiej odnośnie tego, w jaki sposób zrealizować zamierzone cele, osiągnięto satysfakcjonujące porozumienie.(...)
»

Projekt ustawy o gospodar(...)

Obecnie gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują przede wszystkim ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych1, m.in. w zakresie wymagań stawianych opakowaniom i sprawozdawczości, oraz ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w kwestii gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej2 – w zakresie określenia poziomów odzysku i recyklingu. Akty te transponują wymaga(...)
»