Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zakres ustawy(...)

Już przeszło trzy lata (od 12 grudnia 2008 r.) obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z 22 listopada 2008 r.), zwana dalej dyrektywą ramową o odpadach. Objęła ona swoim zakresem zagadnienia związane z gospodarką odpadami, wprowadzając w tym obszarze pewne nowe rozwiązania. Zgodnie z art. 40 dyrektywy, transpozycja jej wymagań do prawa kr(...)
»

Chronić, zapobiegać, popr(...)

W Polsce przyjęło się nazywać ją Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), choć jej pełna nazwa brzmi: Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Jej przyjęcie poprzedziło żmudne i długotrwałe, sięgające połowy lat 80., wypracowywanie założeń, celów i metod działania. Dyrektywa, jako pierwsza, wymienia zasadę, że woda „nie jest produktem handlowym, takim jak każdy inn(...)
»