Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Uwarunkowania wokół branż(...)

W artykułach publikowanych na łamach „Przeglądu Komunalnego” wielokrotnie identyfikowano i opisywano trzy kardynalne wady ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: przypisanie gminie funkcji regulatora, kosztową formułę stanowienia taryf oraz za dużą możliwość ingerencji organów lokalnej władzy w sferę działalności przedsiębiorstwa, w ramach procedur związanych z uchwalaniem regulaminów świadczenia usług oraz wieloletnich pla(...)
»

Integracyjny czy wolny od(...)

Jak pisaliśmy poprzednio, określenie „niepełnosprawność” kojarzone jest najczęściej z osobami na wózkach inwalidzkich, a „ogród zmysłów” z miejscem dla osób niewidomych i niedowidzących. Takie zawężenie pojęć powoduje, że bardzo duża część dzieci nie jest brana pod uwagę nawet przy projektowaniu tzw. integracyjnych placów zabaw. Do ludzi z niepełnosprawnością ruchową zaliczamy osoby bez kończyn lub ich części – nie tylko przemieszczające się na wózkach, ale również te, które korzystają z prot(...)
»