Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dolne źródła ciepła(...)

Woda Konkurencyjnymi do powietrza dolnymi źródłami ciepła są woda i grunt, wymagające większego nakładu finansowego na instalację umożliwiającą ich wykorzystanie niż ma to miejsce w odniesieniu do powietrza. Dla wody i gruntu znacznie mniejsze są jednak koszty eksploatacji, przy tym wahania temperatury tych źródeł w trakcie eksploatacji są nieporównanie mniejsze niż w przypadku powietrza. Niewątpliwą zaletą wyboru powietrza jako dolnego(...)
»

Ilościowo-jakościowe zaga(...)

Pomimo znaczącego w ostatnim dziesięcioleciu postępu w rozwoju systemów gospodarki ściekowej na terenach wiejskich, stan opóźnienia w ich budowie w stosunku do potrzeb wciąż jest ogromny. Wysokie koszty budowy systemów kanalizacyjnych są powodem, dla którego zaległości te będą likwidowane jeszcze przez co najmniej 20 lat. Jednym z istotnych wskaźników rozwoju wiejskich systemów kanalizacji jest długość kanałów kanalizacji zbiorowej. Przyjmując założenie, że długość sieci kanaliza(...)
»