Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Do tej pory na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce wszczęto ponad 20 postępowań w zakresie wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza, z czego większość prowadzona była na podstawie uchylonej niedawno Ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU nr 19, poz. 101, ze zm.) i dotyczyła realizacji projektów realizowanych w formule „czystej” koncesji na usługi (tj. bez stosowania przepisów Ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. (...)
»

Pieniądze na stacje demon(...)

Nowy projekt Narodowej Strategii Spójności (NSS) na lata 2007-2013, zaakceptowała Rada Ministrów 1 sierpnia br. Jest to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Strategia zakłada realizację celów wyznaczonych m.in. przez Strategię Lizbońską, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty oraz wnioski wynikające z analizy mo(...)
»