Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mazowieckie krajobrazy(...)

Poznawanie mazowieckich krajobrazów to wędrówka po obszarach dawnego Puszczańskiego Mazowsza, części środkowego Podlasia i Ziemi Radomskiej. To zaproszenie do postrzegania bogatej zmienności krajobrazowej występujących tu dolin wielkich rzek Wisły, Narwi, Bugu i Pilicy oraz ich dopływów Wkry, Bzury, Jeziorki, Świdra czy Liwca. To krajobraz krawędzi dolin ukształtowanych w formie szerokich skarp, zachowanyc(...)
»

Konsultacje po polsku(...)

W piśmie przewodnim Ministra Środowiska z 9 listopada br. sygn. DP-0230-10012/53751/09/GW, wysłanym do 26 instytucji i organizacji, zwrócono się z informacją i równocześnie prośbą o zaopiniowanie projektu z 8 listopada ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W dokumencie jednocześnie nadmieniono, że brak odpowiedzi będzie traktowany jako zgoda na projekt. Termin na składanie uwag i wniosków został ustalony zgodnie z §13 ust. 2 Regulaminu (...)
»