Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulator w sektorze usłu(...)

Dyskusje w sprawie zmiany regulatora w sektorze usług wodno-kanalizacyjnych prowadzone są już od bardzo dawna. Przed wdrożeniem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz podczas prac legislacyjnych związanych z jej opracowaniem pojawiło się kilka propozycji różnych rozwiązań w tym zakresie. W projekcie ustawy (a przynajmniej w jednej z wersji) proponowano upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do zatwierdz(...)
»

Metodologia oceny efektyw(...)

Akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej dała możliwość szerokiego wykorzystywania instrumentów realizacji polityki spójności, w tym środków finansowych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Poprzez wskazane fundusze wspierane są liczne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. Efekty alokacji środków finansowych mają wymiar lokalny, regionalny, krajowy, a nawet międzynarodowy. Znaczące środki wydatkowan(...)
»