Stanowisko w sprawie projektu 4.0

wydany w Czysta Energia – 2014-1
  DRUKUJ

W grudniowym wydaniu „Czystej Energii” w dziale „Forum” (CE 2013/12) opublikowane zostało stanowisko podpisane przez prawie 40 organizacji z branży OZE, traktujące głównie o wytwarzaniu energii elektrycznej. Dla SPIUG ważna jest sprawa zapisów związanych z wytwarzaniem ciepła w OZE.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

W aktualnym projekcie 4.0 ustawy o OZE całkowicie pominięto aspekt wytwarzania ciepła w rozproszonych źródłach OZE, korzystających z energii geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej oraz słonecznej, pomimo że definicje tych rodzajów energii zostały zawarte w art. 2 omawianego projektu ustawy. Podobnie wygląda sprawa umieszczenia w nim rozdziału 7, dotyczącego warunków i trybu wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń, gdzie poza mikroinstalacjami biogazowymi i fotowoltaicznymi nie ma bezpośredniego przełożenia na regulacje i wsparcie dla rozwoju rozproszonych źródeł ciepła z OZE.

Natomiast kuriozalne wydaje się umieszczenie w art. 171 tzw. zmian w Ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 623, z późn. zm. 12) w art. 33 ust. 2 pkt 6.

Należy tutaj ze szczególnym naciskiem podkreślić, że przepisy w omawianym projekcie ustawy o OZE, oznaczone jako propozycja zmian, istnieją już od 1 lipca 2012 r. i są to regulacje wyraźnie preferujące tylko technologie tzw. ciepła systemowego. Równocześnie w ostatnim roku obowiązywania tego przepisu miała miejsce nadinterpretacja zapisów, dyskryminujących rozproszone wysoko sprawne źródła ciepła oraz mikrokogeneracje oparte na gazowej technice kondensacyjnej, źródła ciepła oparte na OZE oraz instalacje mikrokogeneracyjne. Jako przepis w praktyce jawnie wspierający monopol ciepła systemowego po analizach prawnych jest obecnie dyskutowany w celu dokonania odpowiednich zmian jego brzmienia zgodnie z prawem unijnym. Podobnie wygląda sprawa z umieszczeniem  zapisów w art. 172 dotyczącym zmian w Ustawie z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 2012 r. poz.1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238) w pkt. 5 dotyczącym art. 7b ust. 1, gdzie jest zaproponowany jako zmiana przepis, który istnieje w tym brzmieniu już od ponad roku.

Jeśli chodzi o udział OZE w budynkach, brakuje odniesienia do istotnych zapisów dotyczących tego zagadnienia. Dotyczy to poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946). Ponadto, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, w projekcie ustawy utrzymano i dodatkowo wydłużono wsparcie dla technologii współspalania węgla z biomasą.

Zaproponowany projekt 4.0 może mieć podobnie negatywny wpływ na rozwój OZE w Polsce jak pierwszy projekt, zaprezentowany w grudniu 2011 r., i analogicznie premiuje on wyłącznie beneficjentów obecnego systemu wsparcia. Zdaniem SPIUG, prace nad zupełnie nowym systemem wsparcia, który nie sprawdził się w krajach o bardziej ugruntowanym udziale OZE w bilansie energetycznym, przyniosą dalsze opóźnienia we wprowadzeniu od dawna oczekiwanego w Polsce aktu prawnego. To natomiast spowoduje ryzyko kary finansowej dla naszego kraju za brak praktycznego wdrożenia dyrektywy UE o promocji OZE, co może skutkować także ograniczeniem wsparcia UE dla Polski na rozwój OZE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Janusz Starościk, prezes Zarządu SPIUG

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus