Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Separatory – charak(...)

Separatory są urządzeniami oddzielającymi zawarte w ściekach substancje ropopochodne olejowe oraz zawiesiny. Emisje zanieczyszczeń w ściekach opadowych i przemysłowych Standard emisji zanieczyszczeń, zawartych w ściekach opadowych odprowadzanych z dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha oraz obiektów dystrybucji paliw, określa § 19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy(...)
»

Pozwolenie wodnoprawne a (...)

Artykuł dotyczy obowiązku uzyskania zgody na szczególne korzystanie z wód. Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 kwietnia 2013 r., II SA/Gd 767/121. Orzeczenie Podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne przed wydaniem decyzji w tym przedmiocie nie ma obowiązku legitymowania się tytułem do tej nieruchomości (lub urządzenia wodnego). Komentarz (...)
»