Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jakość usług wodociągowo-(...)

Henryk Bylka Nowa ustawa wodociągowa zawiera siedem rozdziałów i trzydzieści cztery artykuły. O poziomie bądź jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych wspomina się w niej aż w czterech artykułach. Ustawa każe przedsiębiorstwom określać w umowie z odbiorcą wody i odprowadzającym ścieki obok ilości także jakość świadczonych usług. Informacje charakteryzujące poziom i jakość świadczonych usług przedsiębiorstwa winny podawać w kierowanym do zarządu gminy wniosku o udzielenie ze(...)
»

Substancje i preparaty ch(...)

Nowa Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU Nr 11, poz. 84) określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko. Nie dotyczy natomiast warunków transportu substancji i preparatów chemicznych, w tym również warunków transportu w trnzycie, jeżeli nie są w trakcie tranzytu przet(...)
»