Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Nowela weszła w życie Znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 85, poz. 729) obowiązuje od 17 sierpnia br. Nowela precyzuje zasady rozliczeń za wodę i ścieki pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan a korzystającymi z ich usług. Ustawa nakłada też na gminy obowiązek ustalenia regulaminu, określającego m.in. tryb i warunki zawierania umów, sposób rozliczeń, standardy usług oraz warunki przyłączenia do sieci. Ponadto zobowiązano właścicie(...)
»

Zagadnienia prawne związa(...)

Wśród obowiązujących w Polsce – w zakresie poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej – bardzo ważnych dokumentów prawnych odnoszących się do przydomowych oczyszczalni ścieków znajduje się norma PN-EN 12566. Norma zharmonizowana 12566 została podzielona na siedem zasadniczych części. Na rysunku 1 przedstawiono graficznie podział normy EN 12566 dotyczącej małych oczyszczalni ścieków – do 50 OLM (obl(...)
»