Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Start w długą drogę(...)

Ludwik Węgrzyn prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Rada Ministrów 20 listopada ub.r. przyjęła najważniejsze dla rozwoju Polski dokumenty, które stwarzają ramy prawne do absorpcji unijnych funduszy strukturalnych. Są to Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz Programy Operacyjne „Infrastruktura i Środowisko”, „Kapitał Ludzki” i „Pomoc Techniczna”. Przyjęcie (...)
»

Negocjacje bez ogłoszenia(...)

Podstawowe tryby w zakresie zamówień to przetarg nieograniczony i ograniczony. Skorzystanie z innych wymaga spełnienia przesłanek określonych w Ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do trybów niekonkurencyjnych należy m.in. tryb negocjacji bez ogłoszenia czy też zamówienia z wolnej ręki. Udzielenie zamówienia na podstawie tych procedur jest wyjątkiem od głównej zasady stosowania trybów podstawowych. Zamawiaj(...)
»