Informator

wydany w Czysta Energia – 2012-4
  DRUKUJ

Śmigła z Polski

Umowy o dofinansowanie projektów pn. „Budowa zakładu produkującego śmigła do elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w Warszowicach w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” oraz „Budowa nowoczesnej linii technologicznej do produkcji niezbędnych elementów elektrowni wiatrowych” podpisano 14 marca 2012 r. Inwestycje o wartości odpowiednio: ponad 57 mln zł oraz niemal 30 mln zł otrzymają dofinansowanie w kwotach ponad 23 mln zł i ponad 9,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii, Programu Infrastruktura i Środowisko.
Podczas zawarcia umów, Ministerstwo Gospodarki – Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – reprezentowała Zenona Barszczewska-Rolf, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, zaś beneficjenta projektu „Budowa zakładu produkującego śmigła do elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w Warszowicach w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” – firmę Euros Polska – reprezentował Mariusz Duda, prokurent. Przedstawicielem beneficjenta projektu „Budowa nowoczesnej linii technologicznej do produkcji niezbędnych elementów elektrowni wiatrowych” – firmy GSG Towers – był Wojciech Baran, pełnomocnik.

Wietrzna Energa-Operator
Aktualnie na terenie spółki Energa-Operatorpracuje 248 farm wiatrowych. Liczba i zainstalowana moc farm wiatrowych przyłączonych do sieci Energi-Operator wzrosła od 2009 r. prawie dwukrotnie – z 520 MW w 2009 r. do 1001 MW w lutym 2012 r. To ponad połowa wszystkich mocy z elektrowni wiatrowych zainstalowanych w Polsce.
Udział energii z farm wiatrowych przesyłanej sieciami spółki wynosi ok. 8%, a średnioroczny stopień wykorzystania mocy farmy na terenie spółki wynosi od 26 do 30% mocy zainstalowanej, w zależności od lokalizacji źródła. Na przyłączenie czekają kolejne 702 farmy wiatrowe, o łącznej mocy przekraczającej 4800 MW.

Priorytety energetyki
W debacie „Polityka energetyczna Polski – priorytety polskiej energetyki”, która odbyła się 8 lutego br. w Warszawie, udział wzięli m.in. prof. Krzysztof Żmijewski, dr Zdzisław Muras, dr Henryk Majchrzak, dr Maciej Bukowski, Janusz Piechociński oraz Grzegorz Onichimowski.
Głównymi założeniami raportu, który powstał podczas debaty są: zmiana miksu energetycznego opartego dziś głównie na węglu, poprawa jakości technologicznej linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz rozwój sieci inteligentnych, pełne otwarcie rynku energii i wsparcie energetyki prosumenckiej oraz wyposażenie odpowiednich resortów (przede wszystkim Ministerstwa Gospodarki) w narzędzia umożliwiające zharmonizowanie strategii przedsiębiorstw z polityką państwa. Debatę zorganizowały Procesy Inwestycyjne.

BASF dla wiatraków
Firma BASF nabyła prawa do technologii pianek PET od włoskiej firmy B.C. Foam. – Pianki PET wykorzystywane są głównie w produkcji łopat wirnikowych turbin wiatrowych. Wyroby te rozszerzą gamę naszych produktów dla rozwijającego się światowego rynku energetyki wiatrowej – powiedział dr Wolfgang Hapke, prezes działu Performance Polymers firmy BASF. Pianki Pet wykorzystywane będą również do produkcji lekkich materiałów kompozytowych, które szczególnie nadają się do zastosowań w motoryzacji i aeronautyce oraz w przemyśle stoczniowym.

Ochrona powietrza
Dodatkowe 50 mln euro trafi do przedsiębiorców planujących inwestycje obniżające wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. Chociaż pięć mld euro dystrybuowanych przez NFOŚiGW w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało już niemal w całości zakontraktowanych lub przekazanych beneficjentom, to możliwe są przesunięcia wolnych środków z działań, w których pojawiły się oszczędności. Tym razem na decyzjach Komisji Europejskiej skorzystają polscy przedsiębiorcy, inwestujący w modernizację i wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia i systemy do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych lub konwersję instalacji spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku. 

Unia grozi
Dyrektywy o energii odnawialnej oraz etykietowaniu energetycznym – w tych dwóch dziedzinach Polska nie dostarczyła w wyznaczonym terminie do Brukseli informacji o pełnej transpozycji do prawa krajowego. Dlatego Komisja Europejska przesłała do Warszawy tzw. uzasadnioną opinię. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie wywiąże się ze swoich obowiązków, Komisja może przekazać wnioski do Trybunału Sprawiedliwości.

254 mln zł na biomasę
Polska Gupa Energetyczna (PGE) w 2011 r. kupiła 731 tys. ton biomasy za 254 mln zł. W 2010 r. zakupiono 509 tys. ton biomasy za 165 mln zł. W sumie na kupno paliw od dostawców zewnętrznych w 2011 r. PGE wydała 2,895 mld zł.

Polski sprzeciw
Podczas marcowego spotkania Rady ds. Środowiska Unii Europejskiej Polska po raz kolejny jako jedyna zawetowała przyjęcie przez ministrów konkluzji, w których wymienione miały być niewiążące cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.

Zarządzanie energią
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwietniu br. ogłosi IV konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
Nabór wniosków planowany jest w maju br. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki (do 60% kosztów kwalifikowanych) ze środków NFOŚiGW wymagane będzie złożenie odrębnego wniosku. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, ale niebędące przedsiębiorcami, ochotnicza straż pożarna, uczelnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe.Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, dla którego będzie możliwe udzielenie dofinansowania – powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł). Dofinansowanie będzie udzielane na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Viessmann szkoli i naucza
Firma Viessmann uruchomiła nową platformę www.viessmann-szkolenia.pl, która w sposób prosty i przejrzysty umożliwia klientom oraz zainteresowanym zapisanie się on-line na szkolenia firmy. Poza kompleksową ofertą szkoleń branżowych i produktowych platforma systematyzuje poziom wiedzy i kompetencji osób współpracujących z firmą Viessmann. Dodatkowo strona daje możliwość skorzystania z programów edukacyjnych, np. z elektronicznego suwaka doborowego do instalacji z pomp ciepła. Oferta programowa platformy komunikacji będzie na bieżąco uzupełniana o kolejne praktyczne narzędzia.

Departament OZE
Janusz Pilitowski został kierownikiem Departamentu Energii Odnawialnej utworzonego w Ministerstwie Gospodarki. Do zadań Departamentu należeć będzie m.in. realizacja zadań związanych z opracowaniem propozycji działań dotyczących OZE, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych, zmierzających do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu.

Era słońca
28 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona przyszłości energii słonecznej w Polsce podczas, której zaprezentowana została książka prof. Macieja Nowickiego „Nadchodzi era słońca”. Publikacja jest adresowana do osób interesujących się nowymi technikami i przyszłością energetyki oraz inżynierów, studentów i ekonomistów. 

Stagnacja w Niemczech
Kolejna niemiecka firma z branży energetyki słonecznej, Ralos New Energies, ogłosiła upadłość, nie radząc sobie z załamaniem cen i nadmiarem paneli fotowoltaicznych na rynku. Podmioty spółki holdingowej Ralos Projects i Ralos Solar są również wliczone w postępowanie upadłościowe w niemieckim sądzie rejonowym w Darmstadt.
Restrukturyzacja i próba wyeliminowania problemów finansowych były niewystarczające w świetle zmian planowanych w stosowaniu taryf (feed-in tariff) i zmniejszenia liczby nowych instalacji o 75% w porównaniu z ub.r.

41 tys. MW w 2011 r.
Global Wind Energy Council opublikowała w lutym br. roczne statystyki dotyczące energetyki wiatrowej, z których wynika, że w 2011 r. na świecie zainstalowano ponad 41 tys. MW. Moc zainstalowana pod koniec roku 2011 wynosiła 238 tys. MW. Stanowi to wzrost o 21%.
Chiny ugruntowały swoją pozycję jako światowego lidera na rynku, osiągając łączną moc na koniec 2011 r. ponad 62 tys. MW. W Indiach w sumie na koniec 2011 r. było zainstalowanych już 16 tys. MW. W krajach Unii Europejskiej moc turbin wiatrowych zainstalowanych w 2011 r. wyniosła 9 616 MW, co pod koniec 2011 r. dało 93 957 MW).  W Europie w 2011 r. zainstalowano ponad 10 tys. MW. Na koniec 2011 r. moc europejskich turbin wiatrowych wyniosła 96 616 MW.
Po trudnościach, jakie miał amerykański rynek energii w 2010 r. w ub.r. zainstalowano 6800 MW, co na koniec 2011 r. dało niespełna 47 tys. MW. W Kanadzie w 2011 r. zainstalowano 5 tys. MW. Kanada, a szczególnie Ontario, stają się bardzo konkurencyjnym rynkiem dla energetyki wiatrowej na świecie powiedział Chris Forrest, wiceprezes Działu Komunikacji i Marketingu w Kanadyjskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej. W Ameryce Łacińskiej łącznie przyłączono w 2011 r. 1200 MW. Na koniec 2011 r. zainstalowanych było tam ponad 52 tys. MW. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przyłączono zaledwie 31 MW, co na koniec 2011 r. dało 1 093 MW. W regionie Pacyfiku w 2011 r. zainstalowano 342 MW. Na koniec 2011 r. wielkość zainstalowanych mocy wyniosła 2 858 MW.

Mały może dużo
Globalny rynek małych turbin wiatrowych zwiększył się z 105,9 MW instalowanych w 2006 r. do 275,8 MW w 2010 r. Według raportu GlobalData „Małe Turbiny Wiatrowe (mniejsze niż 100 kW)” przewiduje się dalszy wzrost popularności małych turbin dzięki zachętom stosowanym przez różne rządy oraz świadomości użytkowników końcowych. Według Światowego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, trudno dokładnie oszacować zdolności małych turbin, ale w samych Chinach ok. 300 tys. takich urządzeń wytwarza prąd.
Jak twierdzą przedstawiciele Amerykańskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, w Stanach Zjednoczonych analogicznie rynek małych turbin wiatrowych zwiększył się o 53% w 2010 r. Ich łączna moc na koniec 2010 r. wynosiła 25,6 MW, a zyski oszacowano na 139 mln dolarów.
RenewableUK posiada informacje o ponad dwudziestu producentach małych turbin wiatrowych w samej tylko Wielkiej Brytanii. Produkcja energii elektrycznej wytwarzanej przez małe turbiny wiatrowe na świecie wzrosła z 119 GWh w 2006 r. do 310,3 GWh w 2010 r. przy średniej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 27,1%. Oczekuje się, że do 2020 r. nastąpi wzrost produkcji do 4203,8 GWh przy stopie zwrotu z inwestycji na poziomie 29,8%.
Na całym świecie istniało ponad 250 producentów turbin o mocy nominalnej mniejszej niż 100 kW. W 2010 r. prym wiodła firma Southwest Windpower ze Stanów Zjednoczonych, która sprzedała 21,1% małych turbin na rynku światowym. Dalej uplasowały się Northern Power Systems z 17,7% i Entegrity Wind Systems z 8,2%. Czwarte miejsce zajął Bergey Windpower z 3,9%. Rynek małych turbin wiatrowych jest bardzo rozdrobniony. Całkowity udział innych producentów w rynku wynosi 45,2%. Proven Energy z Wielkiej Brytanii uplasował się na piątym miejscu z 3,9% w 2010 r. Pod koniec 2011 r. po odkryciu błędu technicznego w sztandarowym produkcie firmy, turbinie Proven 35-2, firma ogłosiła bankructwo.

Off-shore za 180 mln dolarów
Amerykański Departament Energii przeznaczył 180 mln dolarów na sześcioletni projekt wdrażający off-shore w Stanach Zjednoczonych. Na zainicjowanie projektu w 2012 r. planuje się wydać 20 mln dolarów. Będzie to pierwszy krok wsparcia czterech inicjatyw budowy off-shore u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Projekt ma pomóc zdywersyfikować źródła energii. Dzięki dostępowi do Oceanu Atlantyckiego, Pacyfiku, Wielkich Jezior i Zatoki Meksykańskiej USA mają ogromny potencjał – szacowany na więcej niż 4 tys. GW, który mógłby zaspokoić popyt na energię elektryczną mieszkańców wybrzeży.

Zielone oblicze składowiska
Na 10 akrach zamkniętej kwatery składowiska odpadów Hickory Ridge w Atlancie w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych zamontowano 7 tys. elastycznych modułów fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować 1 MW energii elektrycznej. Energię elektryczną pozyskuje się na składowisku także z biogazu składowiskowego.
 

Na podstawie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.pgesa.pl oraz informacji prasowych opracowała Magdalena Lipiecka
 
 

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus