Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

O wodzie na cele przeciwp(...)

Na pytanie, czy dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe mieści się w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, trudno odpowiedzieć. Respons zarówno twierdzący, jak i przeczący – w świetle obowiązujących „mętnych” przepisów – budzi szereg wątpliwości, a co za tym idzie – prowokuje do stawiania nowych pytań. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380) w art. 3 stanowi, że „osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja l(...)
»

Biopaliwa – kryteria zrów(...)

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wprowadziła zestaw kryteriów, które muszą spełnić biopaliwa, by mogły być wliczane do realizacji 10% celu dla OZE w transporcie do 2020 r. Dyrektywa wskazuje: Produkcja biopaliw powinna być zrównoważona. Dlatego też biopaliwa stosowane do celów określonych w niniejszej dyrektywie oraz biopaliwa, które korzystają z krajowych systemów wsparcia, powinny spełnia(...)
»