Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konkurencja na rynku wywo(...)

  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 3 zalicza do zadań własnych gminy kwestie związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz sprawy utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Szczegółowo zadania te określono w odrębnych ustawach.   W przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi będą to w szczególności Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Ustawa z 13 wrześni(...)
»

Jaki system wsparcia dla (...)

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii (ME), zmiany ogłaszane początkowo jako techniczne korekty czwartego rozdziału ustawy o OZE, określającego mechanizmy wsparcia finansowego, zakończą się prawdopodobnie nowelizacją ustawy całkowicie modyfikującą zasady rozliczeń za energię produkowaną z OZE. Mając  na uwadze pozyskiwane w czasie różnych spotkań  informacje dotyczące kierunku nowelizacji, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) czuje się zobligowane do przedstawienia swojego(...)
»