Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odwołanie w postępowaniu (...)

Według ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Uprawnionymi do złożenia odwołania są bądź składający protest (protestujący), bądź wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który przystąpił do protestu w trybie art. 181 ust. 4 ustawy. Wykonawca ten może wnieść odwołanie także wtedy, gdy podmiot, który złożył protest, nie korzysta z prawa wniesienia odwołania. Natomiast odw(...)
»

Popioły z palenisk domowy(...)

Ważnym do rozwiązania problemem w ramach wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w polskich realiach jest obecność w odpadach komunalnych dużej ilości popiołów z palenisk domowych. Pomijając kwestie smogu wytwarzanego w jednym procesie z popiołami, problem zagospodarowania popiołów stawia przed nami ogromne wyzwanie. Smutna prawda Z pewnością jeszcze przez wiele lat popioły te będą wytwarzane, pomimo doskonalenia palenisk i proc(...)
»