Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rażąco niska cena powodem(...)

Należy zauważyć, że ani polski ustawodawca, ani też dyrektywy unijne nie definiują pojęcia rażąco niskiej ceny. Wobec powyższego zamawiający może posiłkować się jedynie orzecznictwem zespołu arbitrów oraz KIO, a także tezami z piśmiennictwa. Zgodnie ze stanowiskiem prawnym Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), punktem odniesienia do kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej winna być ustalona przez zamawiającego z należytą starannością cena za przedmiot zamówien(...)
»

Kontrowersyjne rozporządz(...)

Józef Wśniewski Pomimo negatywnych opinii znawców problemu, jak i protestów społecznych, ustepująca Rada Ministrów przyjęła 9 października 2001 r. Rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU Nr 130, poz. 1453). Zdecydowanie podnosi ono stawki opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych, a także za odprowadzane ścieki. Rozporządzenie wprowadza nową opłatę za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte (...)
»