Informator

wydany w Czysta Energia – 2011-9
  DRUKUJ

 

Nowy zarząd TGE
Rada nadzorcza Towarowej Giełdy Energii 29 lipca powołała Zarząd spółki na piątą kadencję. Prezesem Zarządu pozostał Grzegorz Onichimowski. Wiceprezesów Dariusza Bliźniaka oraz Ireneusza Łazora zastąpili Jacek Goszczyński i Adam Simonowicz.
Jacek Goszczyński pełnił dotychczas m.in. funkcję wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.
 
Wzmocniona PRK
Do Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE (PRK OZE) 5 sierpnia przystąpiły kolejne organizacje – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) i Polskie Stowarzyszenie Biogazu. Piotr Wiśniewski, przewodniczący PRK, uważa, że w branży OZE jest miejsce dla wszystkich. – Musimy być świadomi tego, że stanowimy tylko małą część energetyki w Polsce i jeśli nie będziemy działać wspólnie, to szanse na osiągnięcie sukcesu są niewielkie – powiedział.
 
400 mln zł wsparcia 
NFOŚiGW pracuje obecnie nad dokumentacją konkursową. Nabór do konkursu zostanie ogłoszony jesienią. O pieniądze będą mogli ubiegać się operatorzy sieci elektro-energetycznych i deweloperzy farm wiatrowych, którzy chcą podłączyć się do Krajowej Sieci Energetycznej na swój koszt. Minimalna wartość projektu to 8 mln zł. Firmy dostaną 200 tys. zł dotacji za każdy MW podłączony do sieci.
 
293 kolektory
W powiecie elbląskim na początku sierpnia rozpoczęto montaż 293 kolektorów słonecznych (o łącznej powierzchni 615 m2) w sześciu obiektach użyteczności publicznej. Pokryją one 51% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.
Przedsięwzięcie jest częścią projektu dofinansowanego w 80% z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wynosi 1,27 mln zł.
 
KE przeciwko Polsce
Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce za brak regulacji prawnych dot. zapewniania rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych. Polska spóźnia się już dziewięć miesięcy. Zgodnie z dyrektywą, do 5 grudnia powinna być uchwalona ustawa regulująca rozwój OZE. Brak ustawy hamuje rozwój rynku OZE w Polsce i przyczyni się m.in. do opóźnień w realizacji zobowiązań dot. redukcji emisji CO2. To z kolei będzie zapewne argumentem w medialnej kampanii, głoszącej konieczność budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju, stojącej w oczywistej sprzeczności z ideą energetyki rozproszonej.
 
B100 nie będzie zwrotu akcyzy
W odpowiedzi na wspólny wniosek Krajowej Izby Biopaliw i Krajowej Rady Izb Rolniczych o włączenie biodiesla (paliwo B100) do systemu pomocy producentom rolnym w postaci zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, iż rozwiązanie tego rodzaju nie jest możliwe. MRiRW powołuje się przy tym na Dyrektywę Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych, dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. W opinii resortu rolnictwa nie jest możliwe dokonywanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie biopaliwa oznaczonego kodem CN innym niż 2710 19 41 do 2710 19 49.
 
 Nowa biogazownia
W Świdnickiej Strefie Przemysłowej 25 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe. Roczna produkcja prądu elektrycznego wyniesie ok. 9 tys. MWh. Produkowane w kogeneracji ciepło trafi do Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy. Wsad do biogazowni stanowić będzie głównie kiszonka kukurydzy i odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów miejskich.
Zdaniem Marka Baryłko –Prezesa firmy Bio-Wat, właściciela biogazowni - Bioelektrownia Świdnica jest unikatowa i wskazuje kierunek rozwoju nie tylko dla przemysłu energetycznego i ciepłowniczego, ale także dla polskiego rolnictwa.
Biogazownia składa się z trzech zbiorników – fermentorów, w których w wyniku beztlenowej fermentacji substratów powstaje biometan. Jest inwestycją modelową – została wyposażona w specjalną platformę dla zwiedzających. Kosztowała 15 mln zł, z czego połowa to dofinansowanie z programu restrukturyzacji polskiego przemysłu cukrowniczego. Dzięki inwestycji skorzysta rynek pracy, a Świdnica pozyska tanie ciepło. Biogazownię wybudowała firma Eneco. Uruchomienie biogazowni planowane jest na koniec września.
 
Elektrownia PV Wierzchosławice
Budowa największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce jest realizowana przez gm. Wierzchosławice. Projekt uwzględnia montaż modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 MWp. Pierwotnie plany zakładały budowę instalacji o mocy 1,8 MWp, jednak z uwagi na problemy z uzyskaniem finansowania moc ograniczono.
Ostatecznie elektrownia składać się będzie z 4445 modułów fotowoltaicznych pracujących w układzie nadążnym, który umożliwia zmianę położenia modułów w taki sposób, aby promienie słoneczne padały na ich płaszczyznę pod kątem prostym.
Gmina Wierzchosławice ubiegała się o dofinansowanie inwestycji w Szwajcarsko-Polskim Funduszu Współpracy, jednak bez powodzenia. Wierzchosławice otrzymały ostatecznie dotację w wysokości 5 mln zł z Małopolskiego RPO.  Władze gminy mają ambicję aby gmina Wierzchosławice stała się pionierem wśród polskich producentów energii wykorzystującej słońce.
Wyprodukowana energia będzie odsprzedawana do sieci energetycznej.
 
Uprawnienia do emisji
Rada Ministrów przyjęła 2 sierpnia 2011 r. projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania. Wdroży ona system handlu uprawnieniami do emisji, który ma doprowadzić do redukcji tych gazów ze źródeł o mocy od 50 MW. Pozwoli to na stopniowe (do 2015 r.) osiągnięcie przez Polskę ustalonych jeszcze w traktacie akcesyjnym pułapów. Regulacja będzie dotyczyć prawie stu przedsiębiorstw (ok. 420 kotłów).
Po wejściu w życie ustawy RM w drodze rozporządzenia wyznaczy roczne krajowe pułapy emisji. Zakłada się, że będą one określone do 2015 r. Celem w przypadku SO2 będzie ograniczenie emisji do 300 tys. ton w 2015 r., a w przypadku NOx do 239 tys. ton w 2012 r.
 
PV na kościele
Na dachu Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie pracuje 312 paneli fotowoltaicznych o wymiarach 90 na 160 cm i mocy 230 Wp oraz sprawności 14,8% każdy. Według szacunków instalacja ma produkować rocznie ok. 65 tys. kWh energii elektrycznej. Panele zajmują powierzchnię ok. 500 m2.
Parafia uzyskała z WFOŚiGW w Katowicach dotację w wysokości 283 tys. zł oraz preferencyjną pożyczkę w wysokości 536 tys. zł. Część kosztów stanowił wkład własny. Trwałość instalacji to 25 - 30 lat a  zwrot kosztów po uwzględnieniu dofinansowania oraz przychodów z „ zielonych certyfikatów” szacowany jest na ok. 10 lat. Latem produkcja energii wynosi 300-400 kWh na dobę. Sanktuarium wykorzystuje energię na potrzeby własne oraz sprzedaje ją do sieci.
 
Otwarcie zakładu
Nowy zakład granulacji biomasy zbudowała w Koniecwałdzie spółka Widok Energia. Uroczyste otwarcie zakładu odbyło się 10 czerwca br. Zakład będzie rocznie produkował 40 tys. ton pelet.
Spółka kontroluje gospodarstwa rolne o powierzchni ok. 1500 ha, z których w przyszłości zbierać będzie 30 000 ton surowca (biomasy).
- Podpisane umowy i ostatnie zakupy pozwolą nam na uniezależnienie się od lokalnego rynku słomy - mówi Prezes spółki, Iwona Szmaja. - Ponadto wobec rosnącego popytu na sadzonki miskantusa zamierzamy utrzymywać tzw. plantacje mateczne, z których pobierać będziemy sadzonki przeznaczone na sprzedaż, co wygeneruje dodatkowe strumienie przychodów – dodaje.
By zapewnić sobie  uzyskanie dostępu do sadzonek miskantusa oraz know how niezbędnego do zakładania plantacji firma została udziałowcem spółki MWL AGRO.
Widok Energia pracuje intensywnie nad kolejnymi projektami związanymi z OZE  i chce stworzyć holding całkowicie samowystarczalnych  spółek wytwarzających „zieloną energię”
Docelowo spodziewane przychody oparte na średnich cenach szacowane są rocznie na ponad 18 mln zł w skali roku.
 
 
 
Na podstawie: cire.pl, diecezja.sosnowiec.pl, elblag.pl, gazetaprawna.pl, mos.gov.pl, swidnica24.pl, wfosigw.katowice.pl, wnp.pl oraz materiałów prasowych Widok Energia opracował Dominik Mendyk
 

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus