Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

„Rewolucja odpadowa” z wi(...)

Niewielkie kadry i budżety, za to duże odległości między zabudowaniami – te cechy utrudnią wiejskim samorządom wprowadzenie w życie nowych przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie to właśnie na tych terenach największy problem stanowią dzikie wysypiska i palenie odpadów w domowych piecach. W związku z nowymi regulacjami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Fundacja Wspomagania Wsi zwr&o(...)
»

Charakterystyka i postępo(...)

Barbara Kozłowska Uchwalona 27 kwietnia 2001 r. ustawa o odpadach w art. 1 określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zapisy ustawy są zgodne z założeniami Dyrektywy R(...)
»