Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Agroturystyka – rola i z(...)

Nawiązuje ona do ekoturystyki, której celem jest zachowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju zasobów oraz walorów turystycznych. Możliwe jest to poprzez integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego, a także pełne wykorzystanie potencjałów społecznego i gospodarczego danego obszaru. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę odrębności kulturowej lokalnych społec(...)
»

Roboty budowlane(...)

Roboty budowlane to, obok dostaw i usług, taki rodzaj zamówień, które są udzielane na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Jak wynika z rocznego sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych, w 2012 r. stanowiły one najistotniejszą część rynku pod względem wartości wydatkowanych środków – było to 45% ogólnej kwoty udzielonych zamówień. Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kon(...)
»