Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drogi rowerowe - co do po(...)

W styczniowym numerze „Przeglądu Komunalnego” zostały zaprezentowane dotychczasowe zmiany w przepisach dotyczących infrastruktury rowerowej. Warto jednak zwrócić uwagę, że proces nowelizacji nie został zakończony. Aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają dalsze prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU z 1999 r. nr 43, poz. 430) oraz rozporządzenia w spra(...)
»

Informator - marzec 2010(...)

Azbestowa porażka Delegatura NIK w Lublinie skontrolowała sześć urzędów gmin, pięć starostw powiatowych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Urząd Wojewódzki pod kątem działań organów administracji publicznej w zakresie oczyszczania terenu województwa lubelskiego z azbestu. Izba negatywnie oceniła ten obszar aktywności władz i podkreślała, że brak działań w tym zakresie może spowodować niewywiązanie się z obowiązku (...)
»