Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Rozłączność zadań we wspó(...)

Związki międzygminne stanowią jedną z dwóch podstawowych form publicznoprawnej współpracy pomiędzy gminami w zakresie realizacji zadań publicznych. Forma ta od lat cieszy się niezmiennym zainteresowaniem ze strony jednostek samorządu terytorialnego, o czym może świadczyć fakt, iż na koniec czerwca 2014 r. w rejestrze prowadzonym przez ministra administracji i cyfryzacji wpisane były 223 działające związki międzygminne. Szereg z nich utworzono wyłącznie w celu realiz(...)
»

Wody infiltracyjne i przy(...)

Głównym celem kanalizacji sanitarnej jest zebranie i odprowadzenie z jednostki osadniczej ścieków powstałych w wyniku czynności życiowych i bytowania mieszkańców oraz ewentualnie ścieków z przemysłu rolno-spożywczego. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r.1 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środow(...)
»