Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Komu doradca?(...)

W artykule 11 ustęp 4 ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (DzU 2001 r., Nr 62, poz. 628 ze zm.) zapisano, że „transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych”. Ustęp 5 tej ustawy daje ministrowi właściwemu ds. transportu delegację do wydania rozporządzenia w tej sprawie. Minister infrastruktury 19 grudnia 2002 r. wy(...)
»

Potencjał plazmy(...)

Rozwój nowych technologii plazmowych oraz ich potencjalne możliwości przetwórcze powodują, że aktualny jest problem przemysłowego wykorzystania plazmy. Znajduje ona zastosowanie głównie w procesach trudnotopliwych, wymagających wysokich temperatur. Wraz z rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym pojawił się kryzys surowcowo-energetyczny. Świadczy o tym obserwowany już brak surowców i paliw naturalnych nieodnawialnych oraz postępujący wzrost ich cen.(...)
»