Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

"Zielone" budowanie(...)

Główni liderzy wielokryterialnych systemów oceny budynków już po raz trzeci spotkali się w Krakowie podczas PLGBC Green Building Sympozjum. Ich celem była analiza strategii rozwoju budownictwa ekologicznego w Polsce. Dwudniowe spotkanie (16-17 listopada 2011 r.), w którym uczestniczyło blisko 200 osób, zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). – Rynek „zielonego” bu(...)
»

Problemy wyznaczania obsz(...)

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz regulacje krajowe wskazują aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców równej 2000 jako najmniejszą, dla której istnieje obowiązek wyposażenia jej w sieć kanalizacyjną. Jednak zapewnienie aglomeracjom mniejszym od 2000 RLM sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków uwarunkowane jest potrzebami ochrony jakości wód w ciekach stanowiących odbiorniki śc(...)
»