Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Realizacja unijnych zobow(...)

W 2015 r. minęła połowa czasu na realizację przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy 28/WE z 2009 r. o promocji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Polska jest zobligowana do uzyskania minimum 15% udziału produkcji energii z OZE w 2020 r. w całkowitym końcowym zużyciu energii (w roku rozliczeniowy). Oryginalny plan, przycięty uchwałą Rady Ministrów z 2010 roku o tzw. krajowym planie działań – KPD1, przewiduje nawet wykonanie celu z nadmiarem 0,5% ((...)
»

Pomoc dla przedsiębiorców(...)

W gospodarce rynkowej państw członkowskich Unii Europejskiej pomoc publiczna sprzyja rozwojowi słabszych ekonomicznie regionów i przedsiębiorców. Warunki jej dopuszczalności są jednak ograniczone. Wsparcie finansowe może być udzielone tylko wówczas, gdy nie zakłóca ona konkurencji w działalności prowadzonej na wspólnym rynku. W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską państwom członkowskim zakazano udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, choć dopuszczono jej stosow(...)
»