Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwiązać palące problemy(...)

W połowie lipca tego roku Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK, w imieniu jej uczestników skierował do instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska w naszym kraju listy prezentujące Radę RIPOK i cele jej powołania wraz z jej postulatami. Są one wynikiem kilku już spotkań Rady i poddane zostały dyskusji w jej gronie, a szczególnie konsultacjom przez ekspertów: technologów i prawników. Sformułowane zostały w formie nie ogólnych tez, ale konk(...)
»

Od redaktora(...)

Problematykę wykorzystania funduszy unijnych należy zaliczyć do kluczowych z punktu widzenia długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Skutki aktualnie podejmowanych w tym obszarze decyzji należy analizować w różnych horyzontach czasowych. W wymiarze krótkookresowym środki unijne kształtują bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą kraju, w szczególności wpływają na tempo rozwoju gospodarczego, kształtują strukturę popytu globalnego, sytuację mikroekonomiczną p(...)
»