Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe rozwiązania w gospod(...)

W podpisanej przez prezydenta RP ustawie o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, zdaniem KIGO, znajduje się jedno kontrowersyjne rozwiązanie. KIGO popiera kierunek zmian prawnych w podpisanej przez prezydenta RP Ustawie z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, jednakże negatywnie ocenia wprowadzoną w ostatniej chwili poprawkę, która eliminuje możliwość stosowania zamówień in house na terenach niezamieszkałyc(...)
»

Odcienie w wody cenie(...)

Od dłuższego czasu ceny za wodę i ścieki są polem wielu sporów i dyskusji oraz orężem polityków. A są przecież wynikiem stosowania zapisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków musi zapewn(...)
»