Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpłatne przejęcie urządz(...)

Od blisko sześciu lat obowiązuje przepis art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, umożliwiający osobom, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne ich odpłatne przekazywanie gminie lub przedsiębiorstwu wod-kan. Na jego tle zapadło już sporo orzeczeń, przesądzających o charakterze i zakresie obowiązków firm wodociągowych. Warto pokusić się o krótką reasumpcję dotychczasowego orzecznictwa w tej kwestii, co z k(...)
»