Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Techniczne możliwości (...)

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. definiuje działania, pozwalające na zagospodarowanie odpadów w formie odzysku lub recyklingu. Zgodnie z tymi definicjami, odzysk oznacza wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, bądź prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Natomiast recykling definiuje się jako odzysk, który polega (...)
»