Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacje odorowe (część (...)

Uciążliwości odorowe są tego rodzaju negatywnym oddziaływaniem na środowisko i ludzi, które przez nich jest odbierane jako szczególnie istotne i traktowane jako naruszenie prawa do czystego środowiska. Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie są w Polsce niewystarczające. Przede wszystkim nie ma przepisów pozwalających na wprowadzanie ograniczeń dotyczących powodowania tego rodzaju oddziaływań i nakładania obowiązków pozwalających na ich eliminowanie bądź o(...)
»

Wykorzystanie energii zas(...)

Dyrektywa 2009/28/KE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promocji wykorzystania energii z zasobów odnawialnych jest jednym z najważniejszych narzędzi, które mają przyczynić się do realizacji Pakietu 3 x 20. Dyrektywa określa procentowe udziały energii z OZE, jakie poszczególne kraje członkowskie powinny osiągnąć, tak aby Unia jako całość osiągnęła 20% udział OZE w całkowitym zużyciu energii końcowej, w roku 2020. Dla sektora transportu wyznaczono jednakowy (...)
»