Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projektowany system plano(...)

Zgodnie z ustaleniami Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB), do lokalnych aktów planowania przestrzennego zaliczać się będą: studium rozwoju przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub miejscowe przepisy urbanistyczne. Rozstrzygnięcie o dopuszczalności lokalizacji inwestycji w przypadku braku planu miejscowego nastąpi w ramach nowo wprowadzonej instytucji tzw. zgody inwestycyjnej, po ustaleniu zgodności inwestycji ze studium rozwoju przestrzennego gmin. Zgoda in(...)
»

Potrzeby i możliwości ogr(...)

Obiekty gospodarki ściekowej, np. punkty zlewne ścieków dowożonych, oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych czy instalacje do przeróbki osadów ściekowych, a nawet systemy kanalizacyjne, są źródłem różnorodnych pozytywnych i negatywnych oddziaływań na środowisko. Emisja niepożądanych i zwykle uciążliwych substancji zapachowych, czyli odorantów, z tych obiektów, podobnie jak w niektórych gałęziach przemysłu lub w z zakładach przetwarzania odpadów stałych i ciekłych, jest jednym z ważn(...)
»