Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Z globalnej perspektywy(...)

Europejska Agencja ds. Środowiska (European Environment Agency – EEA) opublikowała kolejny raport o zmianie klimatu na terenie Europy1. Najbardziej wyraźne przemiany zachodzą na Arktyce, terenach górskich, nadmorskich oraz w obszarze śródziemnomorskim (w Hiszpanii, we Włoszech, na Bałkanach, w Grecji oraz Turcji). W Europie wyróżniono pięć rejonów, w których zmiany klimatu powodują różne następstwa. Tu wymienione zost(...)
»

BAT na RIPOK-i(...)

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła definicje regionu gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Okazało się, że na etapie przygotowania nowych wojewódzkich planów gospodarki odpadami, definicja RIPOK budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych i stwarza wiele problemów. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 (...)
»