Inwestycje w OZE – lek na kryzys finansowy

wydany w Czysta Energia – 2009-3
  DRUKUJ

W listopadzie ub.r. Komisja Europejska ogłosiła Europejski Plan Ożywiania Gospodarczego, którego kontynuacją jest wydany w styczniu br. Komunikat Komisji Europejskiej pt. „Inwestowanie dzisiaj dla Europy jutra”. Komunikat wskazuje sektor energetyczny jako głównego beneficjenta wsparcia UE dla przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w Unii. Jednocześnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaproponowały regulację dotyczącą ustanowienia programu wsparcia ożywienia gospodarczego poprzez pomoc finansową Wspólnoty dla sektora energetycznego, która zawiera listę wybranych do dofinansowania projektów (w tym projekty z udziałem strony polskiej z zakresu energetyki morskiej i czystych technologii węglowych).

Inwestycje w energetykę, m.in. w energetykę odnawialną, traktowane są jako sposób na wyjście z trwającego od kilku miesięcy światowego kryzysu finansowego. Europa planuje środki na inwestycje w najbardziej kluczowe i przyszłościowe branże, aby rozkręcić zwalniającą gospodarkę. Sektor energetyki odnawialnej w Polsce, obok celu, jakim jest udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii na poziomie 15% do 2020 r. (przy obecnym udziale ok. 7,5%), wciąż ma przed sobą wiele wyzwań.
Dlatego w obliczu stojących przed Polską wyzwań, takich jak wspomniana wyżej realizacja celu zawartego w nowej dyrektywie OZE do 2020 r., przygotowywany Protokół Kopenhaski, konieczność dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii, bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz stawienie czoła światowemu kryzysowi gospodarczemu, PIGEO, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zdecydowała się zorganizować międzynarodową dyskusję na temat roli, jaką sektor OZE może odegrać w ożywianiu europejskiej gospodarki, a także warunków i możliwości rozwoju tego sektora przy widocznym już w krajach UE spowolnieniu gospodarczym.
 
Pierwszy w Polsce Kongres OZE
Okazją do tego będzie pierwszyMiędzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej w Polsce, towarzyszący Targom GreenPower 2009. Kongres realizowany jest przy współpracy z Europejską Federacją Energii Odnawialnych (EREC), zrzeszającą krajowe stowarzyszenia i izby gospodarcze OZE, a dyskusja, która się na nim wywiąże, stanowić będzie etap wypracowywania przez te organizacje stanowiska, które zyska potem status stanowiska sektora energetyki odnawialnej w całej UE.
Swój udział w Kongresie zapowiedzieli już przedstawiciele Komisji Europejskiej, m.in. Fabrizio Barbaso, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Transportu i Energii, Parlamentu Europejskiego – Jerzy Buzek oraz Claude Turmes, sprawozdawca nowej dyrektywy OZE, a także Rady Unii Europejskiej – Jarosław Pietras, dyrektor generalny Rady. Dotychczas patronat honorowy nad Kongresem objęli: Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki oraz prof. Maciej Nowicki, minister środowiska. Ze względu na znaczenie rozwoju energetyki rozproszonej dla bezpieczeństwa energetycznego polskich regionów organizatorzy wystąpili również o patronat nad Kongresem do Danuty Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej.
Kongres będzie okazją do pogłębienia dotychczasowej dyskusji toczącej się na poziomie UE na temat nowej roli, jaką sektor OZE może odegrać w ożywieniu gospodarczym Europy oraz zainicjuje głębszą debatę w Polsce, wskazując pożądane, choć nie jedyne, kierunki inwestycyjne w dobie kryzysu, a inwestorom z branży OZE ukaże możliwości rozwoju branży w tym trudnym okresie.
 
Imprezy towarzyszące
Konsultacje indywidualne umożliwią tzw. zielone pokoje – przygotowane przez największe polskie branżowe izby gospodarcze zrzeszone w Polskiej Radzie Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii – stoiska oferujące spotkania przedstawicieli izb z inwestorami – przez cały okres trwania Kongresu.
Będą to specjalne, branżowe stoiska, przygotowane przez główne polskie organizacje poszczególnych podsektorów OZE (członkowie PRK OZE). Eksperci udzielają informacji dotyczących perspektyw rozwoju w Polsce poszczególnych branż OZE.
Odbędzie się również II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej oraz Europejski Dzień Słońca –Kontynuacja I Forum Przemysłu Energii Słonecznej, które odbyło się podczas Targów ExpoEco w Katowicach w maju 2008 r. Tegorocznemu Forum będą towarzyszyły właśnie obchody Europejskiego Dnia Słońca.
W ramach ogólnopolskiej Kampanii Promocyjnej trwa konkurs dla młodzieży na najciekawszą pracę nt. „Dlaczego świat potrzebuje energii ze źródeł odnawialnych?”. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej i skłonienie do zastanowienia się nad rolą rozwoju energetyki odnawialnej dla lepszej i bezpiecznej przyszłości naszego kraju. Konkurs skierowany będzie do młodzieży szkół gimnazjalnych w wieku od 13 do 16 lat Jego rozstrzygniecie odbędzie się podczas Kongresu, a najlepsza praca zostanie opublikowana na łamach „Czystej Energii”.
 
Agnieszka Krawczyk, PIGEO
 
Program Kongresu

Dzień I
Panel dyskusyjny wprowadzający – „Dlaczego świat potrzebuje energetyki odnawialnej?”
Sesja plenarna cz. I – „Sektor energii odnawialnej w Europie do roku 2020 i później”.
Strategia rozwoju źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej w kontekście projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Strategia Unii Europejskiej dla zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju źródeł odnawialnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo energetyczne europejskich regionów.
Strategia rozwoju technologii źródeł odnawialnych w Europie: 20% do 2020 r.
Technologie OZE – w jakim kierunku zmierza świat?
Sesja plenarna cz. II – „Rozwój rynku OZE w Polsce w perspektywie 2030 r.”
Polityka energetyczna Polski do 2030 r. w kontekście wyzwań europejskich.
System wsparcia OZE w Polsce – aspekty prawne.
Zamierzenia inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce –
kierunki rozwoju sieci elektroenergetycznych w Polsce.
Action Plan – oczekiwane kierunki rozwoju.
Panel dyskusyjny II – „Jak globalny kryzys wpłynie na rozwój energetyki odnawialnej?”
Dzień 2
Konferencje sektorowe: energetyka wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna i pompy ciepła, energetyka z biomasy, biogazu, biopaliwa.
Seminarium „Fundusze na energetykę odnawialną”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu Kongresu.
 
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus