Konieczne zmiany w inwestycjach liniowych

wydany w Czysta Energia – 2009-12
  DRUKUJ

 

W corocznej ogólnokrajowej konferencji pt.: „Polityka wspierania rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce – w oczekiwaniu na przełom”, zorganizowanej przez Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury „ProLinea” w Warszawie na początku października, udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw odpowiedzialnych za rozwój, budowę i eksploatację inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania kraju i poszczególnych regionów.Podczas konferencji dokonano rekapitulacji dotychczasowej wymiany poglądów na temat koniecznych zmian w systemie planowania, lokalizowania, realizowania i funkcjonowania inwestycji liniowych. Wnioski z tej dyskusji jednoznacznie wskazują na wyczerpanie się dotychczasowej formuły prawnej kształtowania rozwoju infrastruktury, czego najlepszym dowodem są ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji: dróg krajowych, kolei, lotnisk, gazoportu w Świnoujściu czy przedsięwzięć EURO 2012. Dyskutanci zwracali uwagę na przewlekły tryb oraz niezadowalający zakres proponowanych zmian wielu ustaw, co jest dodatkowym argumentem na rzecz postulowanego od kilku lat systemowego i kompleksowego uregulowania problemu przygotowania i realizacji transportowych, infrastrukturalnych i telekomunikacyjnych inwestycji o znaczeniu państwowym. Brak systemowych rozwiązań ogranicza przede wszystkim realizację inwestycji współfinansowanych ze środków UE, tworząc zagrożenie dla możliwości wykorzystania tych środków.
Najważniejszym problemem jest brak spójności przepisów oraz nieuwzględnienie specyfiki strategicznych inwestycji liniowych celu publicznego w ustawach z zakresu programowania rozwoju, planowania przestrzennego, lokalizowania inwestycji oraz realizacji w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej: sektora elektroenergetycznego, gazociągowego i paliwowego. Dyskutanci są zdania, że: liniowe inwestycje infrastrukturalne celu publicznego wymagają, obok uwzględnienia ich liniowej specyfiki we wszelkiego rodzaju regulacjach prawnych, nadania statusu nadrzędnego celu publicznego, a nowe regulacje prawne odnoszące się do inwestycji liniowych o znaczeniu państwowym mogą być traktowane bądź jako przepisy odrębne bądź jako część przepisów regulujących politykę rozwoju, w tym z zakresu planowania przestrzennego.
Ponadto uważają, że za tworzenie warunków do skutecznego realizowania inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym powinny być odpowiedzialne organy administracji rządowej, a system planowania przestrzennego na poziomie krajowym i wojewódzkim powinien sprzyjać skutecznemu planowaniu, rozmieszczaniu i lokalizowaniu inwestycji liniowych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Skutek niespójnego prawa, które jest niedostosowane do specyfiki inwestycji liniowych, to wyjątkowa przewlekłość procedur decyzyjnych, przekładająca się na wieloletnie wydłużenie przygotowania procesu inwestowania tych inwestycji oraz skuteczne blokowanie ich realizacji.
Towarzystwo ProLinea opracowało w 2005 r., a następnie zaktualizowało w 2007 r. projekt kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym, i przekazało go przedstawicielom zainteresowanych komisji Sejmu RP, rządu oraz ministerstw. Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że projekt ten zostanie poddany stosownej procedurze legislacyjnej, co daje szansę na znaczące przyspieszenie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus