Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pożary w zakładach zagosp(...)

  W Polsce nie prowadzi się badań statystycznych dotyczących przyczyn pożarów i wartości powodowanych przez nie strat w zakładach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Z tego względu artykuł oparty jest na analizie kilku pożarów, które miały miejsce w przeszłości. Pomijając podpalenia, które są najczęstszą przyczyną pożarów w naszym kraju, wymienić można kilka innych powodów, których wystąpienie jes(...)
»

Uwagi do Koncepcji(...)

Przedstawiając „Koncepcję systemu gospodarki odpadami komunalnymi”, Ministerstwo Środowiska zwróciło się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o wyrażenie opinii w tej materii. Stąd też Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin wraz z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami (na mocy podpisanego w listopadzie porozumienia o współpracy) przygotowały wspólne stanowisko w tej sprawie. Z uwagi na pominięcie w Koncepcji istnienia i rosnącej roli związków komunalnych gmin (utrwal(...)
»