Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Prawne podstawy ochrony i(...)

Podstawę prawną ochrony i rekultywacji gruntów stanowi ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU Nr 16 poz. 78, z 1996 roku Nr 95 poz. 141, z 1997 roku Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079, z 1998 roku Nr 106 poz. 668 i z 2000 r. Nr 12 poz. 136). Przepisy ogólne (rozdział 1) ustawy określiły: · pojęcie gruntów rolnych, do których zaliczono m.in.: grunty określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, grunty pod stawami r(...)
»

Co samorządowcy powinni w(...)

W związku z opublikowanym w grudniu ub. roku Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 2003 r. nr 220, poz. 2181), w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” opisana została część zmian w przepisach dotyczących stosowania i zatwierdzania projektów sygnalizacji świetlnej. W niniejszym artykule opisane zostaną pozost(...)
»