Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energochłonność procesu n(...)

W ciągu kilku ostatnich lat przyjęte w polskim prawie regulacje, dotyczące zmniejszania ładunku substancji biogennych i toksycznych wprowadzanych do środowiska naturalnego, wymusiły na eksploatatorach oczyszczalni ścieków komunalnych liczne inwestycje w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.  W celu dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej, w tym spełnienia wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG, zgodnie z ostatnią aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania (...)
»

Uwarunkowania techniczne (...)

Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zasobów energii odnawialnej jest jednym z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju państwa. Stopień ich wykorzystania jest uzależniony od wielkości zasobów oraz technologii przetwarzania. Ocenia się, że przy obecnie obowiązujących regulacjach prawnych, cenach energii elektrycznej i ciepła oraz stosowanym wsparciu finansowym największy potencjał do wykorzystania w Polsce ma biomasa. Do tej pory jedynie cztery energetyczne jednostki wytwarzaj(...)
»