Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Odprowadzanie wód opadowy(...)

Podstawowym problemem w projektowaniu i eksploatacji systemów kanalizacyjnych było i jest określenie miarodajnych odpływów wód opadowych. Zjawisko opad-odpływ doczekało się mnóstwa opracowań teoretycznych i modeli w różnym stopniu upraszczających to zjawisko, co umożliwia praktyczne zastosowania. Współczesne podejście do wód opadowych, uwzględniające m.in. wydłużenie czasu odpływu ze zlewni do odbiornika oraz zmniejszenie odpływów do odbiornika poprzez wprowadzenie różnych form r(...)
»

Gospodarowanie wodami w ś(...)

W celu zahamowania postępujących zmian w gospodarowaniu wodami Unia Europejska wprowadziła zintegrowany akt prawny, jakim jest Ramowa Dyrektywa Wodna. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1, która weszła w życie z dniem jej opublikowania 23 grudnia 2000 r., wyznacza wspólnotowe działanie w zakresie polityki wodnej. W Polsce obowiązuje ona od momentu przystąpienia do UE. Transpozycji dyrektywy do prawa polskiego dokonano g(...)
»