Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse"

Polecane artykuły:

Sympozjum w Łodzi(...)

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łodzi i tamtejsze Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji – Regionalne Centrum CP były organizatorami sympozjum pt. „Gospodarka komunalnymi odpadami ulegającymi biodegradacji a czystsza produkcja i konsumpcja”. Patronat nad konferencją, która odbyła się w dniach 20-21 kwietnia br. w siedzibie NOT w Łodzi, sprawował Jerzy Kropiwnicki, prezydent Łodzi, a wsparcia finansowego udzielił łódzki WFOŚiGW. Sympozjum poświ(...)
»

Zapisy dotyczące edukacji(...)

Konstytucja RP Art. 74 1. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 2. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DzU Nr 62 poz. 627) Dział VIII Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony środowiska oraz reklama Art. 79 Organy administracji, instytucje koordynujące oraz kierujące działalnością naukową i naukowo-badaw(...)
»