Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Dziury w ogrodzeniu(...)

Z Bolesławem Maksymowiczem, zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych OBREM-u, rozmawia Piotr Strzyżyński Jak ocenia Pan ubiegłoroczną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? Czy gminy mogą wykorzystać zmiany w celu poprawy gospodarki odpadami komunalnymi? Mogą, jeśli tylko zechcą. Gminy dostają dodatkowy instrument w postaci możliwości uporządkowania wydanych wcześniej decyzji – zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych. To przed(...)
»

Oceny oddziaływania na śr(...)

W Polsce planowanie przestrzenne odbywa się na trzech szczeblach: krajowym, wojewódzkim oraz gminnym, przy czym podstawowe znaczenie mają akty najniższego rzędu. Stosowanie przepisów o planowaniu przestrzennym musi uwzględniać uwarunkowania szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.   Artykuł 1 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.)1 określa zasady kształtowania p(...)
»