Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tajemnica przedsiębiorstw(...)

Jedną z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, wyrażona m.in. w art. 8 ust. 1 i 2 oraz w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Wyjątkiem od niej jest możliwość zastrzeżenia przez wykonawców informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informację taką można zastrzec, jeżeli wykonawca zgłosi taką potrzebę nie później niż w(...)
»