Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zieleń w mieście: identyf(...)

Zieleń to pojęcie bardzo obszerne znaczeniowo. Może być zatem interpretowane na różne sposoby. Celem tego artykułu jest próba udowodnienia tezy, że istotnym problemem zarządzania, a zwłaszcza planowania rozwoju zieleni jest to, że występuje zasadnicza rozbieżność między zasobem zieleni identyfikowanej, zieleni stanowiącej przedmiot aktywnego planowania oraz zieleni pozostającej w zarządzie miasta, na której jakość i funkcje miasto ma rzeczywisty wpływ. Wa(...)
»

Zanieczyszczenie wód grun(...)

Artykuł kontynuuje temat podjęty w wydaniu grudniowym miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Skala problemu zagrożenia wód gruntowych ściekami bytowymi na obszarach zabudowy wiejskiej to kwestia, od której należy rozpocząć dalsze rozważania. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące skanalizowania obszarów wiejskich. Jak wynika z nich, znaczna część społeczeństwa wiejskiego (ok. 75%) nie posiada podłączenia do sieci kanalizacyjnej(...)
»