Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O roli brokerów(...)

Pojęcie „podmiotu pośredniczącego” w gospodarce odpadami zostało wprowadzone do prawa polskiego w ramach transpozycji przepisów unijnych. Mowa o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy1. Artykuł 3 tej dyrektywy, zatytułowany „Definicje”, zawiera m.in. dwa pojęcia „dealer” oraz „broker”. Pierwszy termin oznacza jakikolwiek podmiot występujący w roli zleceniodawcy(...)
»