Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Polityka energetyczna Pol(...)

Wysokie zapotrzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw oraz energii, znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska są najważniejszymi wyzwaniami, na które odpowiada Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (PEP). Dokument przyjęty 10 listopada 2009 r. przez Radę Ministrów składa się z długoterminowej strategii dla sektora e(...)
»

Nowa dyrektywa w sprawie (...)

Nową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2006/12/WE w sprawie odpadów przyjęto 5 kwietnia br. Ukazała się ona w Dzienniku Urzędowym UE nr 114 z 27 kwietnia 2006 r. Dyrektywa ta zastępuje dotychczasową tzw. dyrektywę ramową nr 75/442/EWG z 1975 r. i weszła w życie 17 maja br. W istocie mamy jednak do czynienia nie tyle z przyjęciem nowej dyrektywy, ile z nietypową formą ogłoszenia tekstu jednolitego. Główna – merytoryczna – treść dyrektywy pozosta(...)
»