Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - kraj(...)

Nowa podczyszczalnia W ramach modernizacji Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku uruchomiono podczyszczalnię odcieków. Ma ona gwarantować nieprzedostawanie się do wód gruntowych zanieczyszczonych odcieków wydobywających się ze składowiska. Instalacja odbiera i podczyszcza również płynne nieczystości technologiczne oraz przekazuje ścieki bytowe do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Zastosowany w podczyszczalni proces odwró(...)
»

Zarządzanie systemami zao(...)

Systemy gospodarki wodnej, a ochrony wód w szczególności, wykazują znaczny stopień złożoności. Oznacza to, że bez zastosowania współczesnych narzędzi analitycznych wszelkie decyzje w gospodarce wodno-ściekowej mogą się okazać chybione i przynieść znaczne straty finansowe (zamiast oczekiwanych zysków). Znajomość modelowania i metod optymalizacyjnych można uznać za konieczność w przypadku współczesnego inżyniera. Zagadnienia ekonom(...)
»