Stop dla niskiej emisji

wydany w Czysta Energia – 2006-3
  DRUKUJ
Niska emisja pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących z domowych pieców grzewczych i lokalnych, nieefektywnych kotłowni węglowych, jest coraz poważniejszym problemem ekologicznym, ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym. Oddziałuje negatywnie na środowisko, powodując m.in. zatrucie gleby, niszczenie roślinności. Zawarte w spalinach tlenki węgla, siarki i azotu, groźne związki chloru, fluoru i metali ciężkich oraz pyły, wraz z kancerogennymi smołowymi aerozolami, są przyczynami wielu schorzeń. Według raportów zachodnich ekspertów, w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie ok. 28 tys. osób (najwięcej spośród wszystkich krajów UE). Z tych względów należy prowadzić działania ograniczające tego rodzaju emisję poprzez rozwój komunalnych sieci ogrzewania oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowocześniejsze, efektywniejsze. Wiele gmin w ramach środków gminnych, wojewódzkich i NFOŚiGW oraz banków już realizuje własne programy likwidacji niskiej emisji, polegające m.in. na pomocy finansowej dla mieszkańców, którzy zdecydują się wymienić stare urządzenia grzewcze na proekologiczne.
Aby działania prowadzone były na szerszą skalę, niezbędny jest odpowiedni poziom wiedzy, świadomości i aktywności zainteresowanych podmiotów. Efektywnej walce z niską emisją służą instrumenty informacyjno-edukacyjne, które kształtują świadomość i postawy ekologiczne.
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy ze spółką energetyczną ENION SA, realizuje projekt „Stop dla niskiej emisji, promocja dobrych praktyk i proekologicznych zachowań” wśród samorządów terytorialnych i eminentów niskich emisji, który uzyskał wysoką dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa w ramach Programu Phare.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-promocyjna, zorganizowany cykl seminariów w Tarnowie, Częstochowie, Bielsku-Białej, Będzinie i Krakowie oraz opublikowane materiały promujące proekologiczne rozwiązania grzewcze. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu i potrwa do lipca br. na obszarze południowo-wschodniej Polski. Miasta, które zostały wybrane jako miejsce realizacji projektu, są obszarami o bardzo wysokim stężeniu szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery w wyniku użytkowania przestarzałych urządzeń i instalacji grzewczych zarówno przez mieszkalnictwo komunalne, jak i indywidualne.
Celem nadrzędnym projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprzez podniesienie wiedzy, świadomości i poziomu aktywności w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji, promowanie ekologicznych form ogrzewania oraz tworzenie relacji partnerskich przyczyniających się do tej likwidacji na obszarze realizacji projektu. Projekt skierowany jest do przedstawicieli społeczności i samorządów lokalnych oraz podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych, użytkujących urządzenia i instalacje grzewcze.
Projekt został objęty patronatem medialnym miesięcznika „Czysta Energia”, na łamach którego będziemy publikować materiały informacyjne dotyczące jego realizacji.
(red.)

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus