Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Fundusze europejskie w pi(...)

Instytucją pośredniczącą we wdrażaniu pięciu środowiskowych priorytetów należących do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest Ministerstwo Środowiska. Priorytety te obejmują m.in. projekty z zakresu zaopatrzenia w wodę, modernizacji sieci kanalizacyjnej, a także budowy zakładów zagospodarowania odpadów.Głównym celem tego typu przedsięwzięć jest poprawa stanu środowiska i ja(...)
»

Niewykorzystane szanse Le(...)

Od momentu upodmiotowienia jednostek samorządu terytorialnego z początkiem lat 90. ubiegłego wieku obserwuje się stały rozwój polskich miast, polegający m.in. na przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych, znajdujących następnie odzwierciedlenie w systematycznej poprawie jakości stanu zabudowy i zagospodarowania terenów. Proces ten wykazuje silną korelację z wielkością ośrodka miejskiego (wyrażonego liczbą ludności bądź powierzchnią terytorium) z jego położen(...)
»