Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Zasady odrzucania ofert C(...)

Zamawiający może odrzucić ofertę, powołując się na przesłanki zawarte w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Pierwsza z nich, zapisana w pkt. 5, dotyczy sytuacji, kiedy oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. Z tego typu zdarzeniem mamy do czynienia wówczas, kiedy zamawiający prowadzi np. postępowan(...)
»

Klastry energii w praktyc(...)

Liczba inicjatyw mających na celu stworzenie klastra energii zgodnego z ustawą o OZE jest znaczna. Rozpoczęcie procesu identyfikacji klastrów energii przez Ministerstwo Energii wywołało na rynku oczekiwanie, że pilotaże to kwestia niedalekiej przyszłości. Choć nie wszystkie kwestie dotyczące ustawowych uregulowań w zakresie klastrów energii są jednoznaczne i zapewne zostaną doprecyzowane w ramach najbliższej nowelizacji ustawy o OZE, to prace koncepcyjne i organizac(...)
»