Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Władztwo planistyczne gmi(...)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717, z późn. zm. – u.p.z.p.), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz wyznaczenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Jest to związane z uprawnieniem gmin, często określanym jako „władztwo planistyczne”.(...)
»

Małe elektrownie wodne(...)

Obliczanie wielkości zasobów teoretycznych energii wodnej stanowi podstawę do przeprowadzenia oceny wartości poszczególnych obszarów lub cieków z punktu widzenia ich potencjału energetycznego. W zależności od zastosowanej metody i dokładności obliczeń wyniki tej oceny mogą być dość rozbieżne. W przypadku oceny tych zasobów dla rzek polskich, za najbardziej miarodajne uważa się dane zestawione przez A. Hoffmana (1961). Zasoby teoretyczne wyliczone zostały przy przyjęciu stałego przepływu śred(...)
»