Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od Bałtyku po Tatry(...)

Czas odpoczynku i wakacji to olbrzymia pokusa, żeby uwolnić się od poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym przebywamy. A przecież turystyka oddziałuje na wszystkie elementy otaczającego nas świata. W popularnych regionach, także poza sezonem, wpływ ten przejawia się m.in. poprzez nadmierne zużycie i zanieczyszczenie wód oraz powietrza, zmianami w krajobrazie, wzmożoną produkcją odpadów, degradacją gleby oraz utratą bioróżnorodności. Obszarami, które najb(...)
»

Dostęp do informacji o oc(...)

Często próbując uzyskać informacje na temat otaczającego nas środowiska nie jesteśmy pewni, które i w jaki sposób możemy otrzymać. Tymczasem istnieją jak najbardziej prawne podstawy uzyskania informacji o stanie środowiska naturalnego, które mają charakter publiczny. Ogólne przepisy w tym zakresie zawiera Konstytucja RP (DzU Nr 78, poz. 483) a szczegółowy wykaz informacji podlegających udostępnieniu znajduje się w Ustawie z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.(...)
»