Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezprawny „podatek śmieci(...)

Poselska interpelacja może stać się przyczynkiem do zatrzymania nieprawidłowości związanych z naruszaniem przez JST neutralności finansowej swoich systemów gospodarki odpadami komunalnymi. W październiku ubiegłego roku na ręce ministra środowiska wpłynęła interpelacja posła Piotra Uruskiego z PiS (Uruski P,. Interpelacja 7270, sejm.gov.pl) pod znamiennym tytułem: „W sprawie opłat wnoszonych przez mieszkańców na pokrycie kosztów wywozu odpadów, z których gminy u(...)
»

Duże zmiany w prawie(...)

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (P.o.ś.) oraz niektórych innych ustaw jest implementacja postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 210/75/WE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), w skrócie nazywanej dyrektywą IED, która ma otworzyć nową erę dla standardów ochrony środowiska w Unii Europejskiej. W stosunku do tej regulacji rozbudz(...)
»